Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. Bo w myśl obecnych przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd – rozpoznający sprawę – może to wziąć pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywą i podniesie taki zarzut. Jeśli tego nie zrobi – a wielu ludzi nie ma świadomości przysługujących im praw – powództwo zostanie uwzględnione. Ministerstwo Sprawiedliwości, stając w obronie konsumentów, przygotowało nowelizację Kodeksu…continue reading →
Zawodowe Ubezpieczenie doradców prawnych – przedłużenie promocji.

Zawodowe Ubezpieczenie doradców prawnych – przedłużenie promocji.

Stowarzyszenie Doradców Prawnych zaprasza do składania wniosków o OC doradców prawnych. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej:  1. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., zwana dalej AXA, obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa, za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych…continue reading →