REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 STOWARZYSZENIA DORADCÓW PRAWNYCH

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Sąd Koleżeński jest jednym z organów Stowarzyszenia Doradców Prawnych (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

 

Sąd Koleżeński  jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.

 

§ 3

 

 1. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innej funkcji w Organach Stowarzyszenia.
 2. Z chwilą wyboru do Sądu Koleżeńskiego członka organu Stowarzyszenia  pełnione przez niego funkcje ulegają zawieszeniu.

 

 

Skład Sądu Koleżeńskiego

 

§ 4

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący wybierany jest na okres swojej kadencji.
 3. Kadencja poszczególnych członków Sądu Koleżeńskiego trwa 5 lat.

 

§ 5

 

W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na umotywowany wniosek zainteresowanej strony, lub z własnej inicjatywy. O wyłączeniu decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłącznie ze sprawy członka Sądu. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący Sądu, pozostali członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego do zakończenia danej sprawy.

 

§ 6

 

Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego następuje z chwilą wyboru jego składu przez Walne Zebranie.

 

 

Zakres działania

 

§ 7

 

Sąd Koleżeński rozstrzyga:

– spory dotyczące naruszenia Statutu przez członków Stowarzyszenia (postępowanie dyscyplinarne);

– odwołania od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

 

Tryb działania

 

§ 8

 

1.      Postępowanie Sądu Koleżeńskiego zostaje wszczęte na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

2.      W przypadku gdy wniosek dotyczy któregoś z członków Zarządu, postępowanie może być również wszczęte na wniosek Rady Stowarzyszenia.

3.      Wnioski wnoszone są bezpośrednio do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego lub za pośrednictwem Biura Zarządu.

4.      Stowarzyszenie przed Sądem Koleżeńskim może reprezentować Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady lub osoba wskazana przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 9

 

Wnioski, skargi lub odwołania składane do rozpatrzenia muszą zawierać:

–     datę sporządzenia;

–     oznaczenie Uczestnika(-ów) sporu którego(-ych) dotyczą zarzuty;

–     opis zarzutów;

–     ewentualne uzasadnienie;

–     podpis;

–     ewentualne załączniki.

 

§ 10

 

Kopie wniesionych skarg zostają rozesłane do wszystkich stron sporu oraz członków Sądu.  Za datę wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów Przewodniczącemu Sądu.

 

§ 11

 

1.      Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego przewodniczący wyznacza obwinionemu stosowny termin do udzielenia odpowiedzi.

2.      Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień Przewodniczący wyznacza termin, miejsce, proponowaną formę i porządek rozprawy Sądu Koleżeńskiego.

3.      Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczonym posiedzeniu Sądu do Biura Zarządu w terminie umożliwiającym dostarczenie zawiadomienia – za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną, jeżeli została wyrażona zgodna na taką formę, wszystkim członkom Sądu oraz Uczestnikom sporu w terminie nie krótszym niż na czternaści dni  przed planowanym Zebraniem Sądu. W przypadku konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy powiadomienia, jak również odstąpienie od terminu czternastodniowego.  

 

§ 12

 

Na wniosek Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego dopuszcza się odbywanie posiedzeń Sądu bez konieczności fizycznej obecności członków Sądu i Uczestników sporu pod warunkiem wyrażenia przez wszystkich zgody.

 

§ 13

 

 1. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie z możliwością wyłączenia jawności. Wyłączenie jawności następuje na zgodny wniosek obu Stron postępowania.
 2. Z rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół.

  

§ 14

 

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

–     domniemania niewinności;

–     kontradyktoryjności;

–     obiektywizmu (bezstronności);

–     prawdy materialnej;

–     prawa do obrony.

 

§ 15

 

W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.

 

 

§ 16

 

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym, w tym Przewodniczący. Posiedzenie sądu prowadzi Przewodniczący.

 

 

Postępowanie

 

§ 17

 

Po otwarciu posiedzenia Sądu przez przewodniczącego członek wnoszący sprawę przedstawia ustnie swoje stanowisko, oraz twierdzenia i dowody na ich poparcie, następnie druga strona sporu, po upewnieniu się przez przewodniczącego co do rozumienia stawianych jej zarzutów, składa wyjaśnienia.

 

§ 18

 

Przewodniczący Sądu ma prawo uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie, lub niedopuszczalne.

 

§ 19

 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący Sądu zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

 

§ 20

 

Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą większością głosów w kwestii winy i kary.

 

§ 21

 

Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał.

 

 

§ 22

 

 1. Orzeczenie powinno zawierać:

–     propozycję polubownego rozwiązania sporu;

–     umorzenie postępowania;

–     uniewinnienie;

–     odstąpienie od wymierzenia kary;

–     ukaranie obwinionego.

 1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.

 

§ 23

 

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z orzeczeniem.
 2. Odwołanie powinno zawierać:

–     oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;

–     zwięzłe przedstawienie zarzutów;

–     uzasadnienie zarzutów;

–     wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

 1. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie Członków jako II instancję są ostateczne.

 

§ 24

 

Przewodniczący Sądu w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze, jeśli przyczyni się to do jej polubownego zakończenia.

 

§ 25

 

W razie niemożności wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych na pierwszym posiedzeniu, posiedzenie zostaje odroczone. Terminy kolejnych posiedzeń wyznacza Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 26

 

1.      Przyjęty przez Sąd Koleżeński protokół podpisują wszyscy członkowie i protokolant.

2.      Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w Biurze Zarządu.

 

 

 

Sankcje Sądu Koleżeńskiego

§ 27

 

W razie orzeczenia o ukaraniu strony Sad Koleżeński ma prawo do:

–        upomnienia;

–        nagany;

–        zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat;

–        wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 28

 

Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

 

§ 29

 

Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

  

§ 30

 

Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.

  

§ 31

 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.