ZAWODOWE WARTOŚCI ETYCZNE

Członka Zwyczajnego* Stowarzyszenia Doradców Prawnych

1. PRAWOŚĆ I RZETELNOŚĆ

Właściwa ocena w praktyce zawodowej

Przestrzeganie wartości etycznych

2.      UCZCIWOŚĆ

Prawdomówność

Szczerość

Sprawiedliwość  dystrybucyjna

3.      LOJALNOŚĆ

Lojalność dla klientów

Lojalność dla zaufania publicznego

4.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Niezawodność  

Wiarygodność

Odpowiedzialność za błędy

Odpowiedzialność za wykonanie

Gotowość poniesienia kosztów uchybień

Obowiązek wykonania usługi

 Dochowanie  tajemnicy zawodowej

5.      SAMODYSCYPLINA

Działanie z należytą starannością

Działanie w granicach określonych umową

Podejmowanie działania z należyta powściągliwością

Działanie w granicach specjalizacji

6.      ŻYCZLIWOŚĆ

Uprzejmość

Troskliwość

Dobra wola

Tolerancja

Stosowanie się do Złotej Zasady

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie”


*zgodnie z paragrafem 8 ustęp 1 Statutu Stowarzyszenia Doradców Prawnych, członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Rzeczypospolitej Polskiej uznany, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie.