STATUT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/VI/2015

 

STATUT

Stowarzyszenia Doradców Prawnych

(tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2015 roku)

                                     

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie Doradców Prawnych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną Stowarzyszeniem, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

 

§ 2.

1.   Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2.   Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4.

Stowarzyszenie może  używać  wyróżniającego znaku  graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§5.

Stowarzyszenie może  być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami realizowanymi przez  Stowarzyszenie

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 6.

Celami Stowarzyszenia Doradców Prawnych są:

1)     dążenie do kompleksowego uregulowania statusu prawnego zawodu;

2)     opiniowanie aktów prawnych, w szczególności dotyczących zawodu doradcy prawnego;

3)     promocja działalności zawodowej doradców prawnych;

4)     integrowanie środowiska oraz popularyzowanie zawodowej działalności doradczej i konsultacyjnej;

5)     udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej;

6)     organizowanie i propagowanie działalności szkoleniowej, doradczej i konsultacyjnej;

7)     propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;

8)     propagowanie zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej;

9)     działanie na rzecz powszechnej dostępności do pomocy prawnej;

10)   udzielanie – w ramach działalności statutowej – pomocy, w tym pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom;

11)   ochrona praw osób wykonywujących zawód doradcy prawnego;

12)   ochrona praw i wolności człowieka w szczególności prawa do sądu oraz społeczna kontrola przestrzegania zasady obiektywizmu;

13)   wspieranie i ochrona interesów ofiar przemocy w szczególności nieletnich oraz ofiar przemocy w rodzinie;

14)   ochrona praw oskarżonego i obwinionego w postępowaniu przed sądami i organami ścigania;

15)   działalność na rzecz rodziny w szczególności pomoc w sprawach dotyczących alimentów, w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz w sprawach o przysposobienie.

16)   ochrona praw osób niepełnosprawnych, rodziców wychowujących nieletnie dzieci oraz kobiety w ciąży;

17)   obrona praw i interesów konsumentów;

18)   ochrona praw pracowników i ubezpieczonych;

19)   ochrona interesów przedsiębiorców w szczególności przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

20)   wspomaganie procesów bezpieczeństwa energetycznego  poprzez wpływanie na procesy legislacyjne przy tworzeniu oraz realizacji  przepisów pakietów energetycznych w szczególności dotyczących odnawialnych źródeł energii;

21)   ochrona praw interesariuszy prawa gospodarczego, handlowego, bankowego, rynków kapitałowych w szczególności małych i średnich przedsiębiorców;

22)   pomoc na rzecz rolników prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne;

23)   ochrona własności praw przemysłowych;

24)   ochrona ładu architektonicznego, budowlanego, krajobrazowego miast oraz terenów wiejskich;

25)   udział w procesach kształtowania prawa miejscowego;

26)   ochrona praw obywateli i przedsiębiorców w postępowaniu administracyjnym;

27)   ochrona równości, walka z dyskryminacją oraz różnicowaniem praw i obowiązków obywateli;

28)   podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska;

29)   prowadzenie przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;

30)   ochrona praw cudzoziemców;

31)   działania z zakresu pomocy społecznej.

 

§ 7.

1.   Formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi nieodpłatnie są:

1)     doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną;

2)     organizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;

3)     współdziałanie z organami administracji, instytucjami publicznymi, organizacjami samorządów zawodowych, organizacjami i instytucjami społecznymi lub gospodarczymi;

4)     przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz z działalnością Stowarzyszenia i jego członków;

5)     prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego;

6)     organizacja spotkań mających na celu propagowanie  celów Stowarzyszenia i wiedzy o nich;

7)     wpływanie  na  opinię  publiczną  poprzez zajmowanie  stanowiska  w sprawach dotyczących celów stowarzyszenia i szeroko rozumianej demokratyzacji życia publicznego obywateli;

8)     wnioskowanie o sprawdzenie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących doradców prawnych oraz przepisów dotyczących wykonywania tytułu zawodowego prawnika;

9)     podnoszenie świadomości społecznej w zakresie praw i wolności człowieka i obywatela;

10)   promowanie braku tolerancji dla dyskryminacji – zwiększenie wrażliwości na poszanowanie podmiotowości i godności człowieka i obywatela;

11)   poszerzanie praw działania dla wolontariatu na rzecz praw człowieka i obywatela, włączanie w wolontariat różnych grup społecznych, szczególnie osób starszych, z niepełnosprawnością, migrantów.

 

2.   Formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi odpłatnie są:

1)     krajowe i międzynarodowe projekty naukowo badawcze;

2)     działalność edukacyjna i szkoleniowa;

3)     organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodowego, poradnictwa oraz konsultacji;

4)     organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, konkursów, itp.;

5)     wydawanie czasopism, podręczników, opracowań, oraz innych publikacji;

6)     prowadzenie spraw administracyjnych oraz prawnych swoich członków zwyczajnych i wspierających w tym obsługa administracyjna w lokalu Stowarzyszenia;

7)     występowanie w sądach jako przedstawiciel społeczny na gruncie odpowiednich przepisów;

8)     Prowadzenie obozowiska i baz wypoczynkowych dzieci i młodzieży;

9)     Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym podejmując działania przed organami administracji publicznej i sądami.

 

3.   Stowarzyszenie  działa w interesie społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem  publicznym, bez względu na  fakt, czy  osoby mogące  być  zainteresowane wynikiem postępowania są członkami Stowarzyszenia.

 

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych;

2)     członków honorowych;

3)     członków wspierających.

 

§ 10.

1.   Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł magistra prawa lub administracji uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Rzeczypospolitej Polskiej uznany, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.   Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która wniosła szczególne zasługi dla propagowania idei Stowarzyszenia.

3.   Członkiem wpierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

4.   Członków zwyczajnych, honorowych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 11.

1.   Członek zwyczajny ma prawo do:

1)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2)     zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia lub jego władz;

3)     udziału w inicjatywach Stowarzyszenia mających na celu realizację celów Stowarzyszenia określonych w § 6 Statutu.

2.   Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)     przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2)     regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;

3)     stałego doskonalenia zawodowego;

4)     aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

5)     dbania o należyty wizerunek Stowarzyszenia.

 

§ 12.

1.   Członek honorowy ma prawo zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności lub władz Stowarzyszenia, udziału w inicjatywach Stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

2.   Członek honorowy ma prawo do brania udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

3.   Na członku honorowym ciążą obowiązki, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 Statutu.

4.   Członek honorowy ma prawo:

1)     korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

2)     zgłaszania   wniosków,   opinii   i  postulatów   pod   adresem  władz Stowarzyszenia i domagania   się odpowiedzi na nie;

3)     uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jako obserwator;

4)     otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13.

1.   Członek wspierający ma prawo zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności lub władz Stowarzyszenia, udziału w inicjatywach Stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

2.   Członek wspierający ma prawo do brania udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

 

§ 14.

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)     śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych);

3)     prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

4)     prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 

2.   Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

Dział I

Przepisy Ogólne

 

§ 15.

1.   Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

 

1)     Walne Zebranie Członków (Delegatów);

2)     Zarząd;

3)     Rada Stowarzyszenia;

4)     Sąd Koleżeński.

 

2.   Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest powoływać na obszarze właściwości poszczególnych sądów apelacyjnych pełnomocników, udzielając im każdorazowo stosownego, sporządzonego na piśmie pełnomocnictwa do działania w imieniu Stowarzyszenia na wskazanym obszarze.

3.   Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest powoływać  przedstawicielstwa również poza granicami kraju, udzielając im każdorazowo stosownego, sporządzonego na piśmie, pełnomocnictwa do działania w imieniu Stowarzyszenia na wskazanym obszarze.

 

§ 16.

1.   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Walnego Zebrania zwyczajnych Członków (Delegatów) Stowarzyszenia.

2.   Uchwały wybieralnych Organów Stowarzyszenia, o  ile Statut  nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy  obecności co  najmniej połowy składu osobowego.

3.   Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w drodze oddania głosu przez członka (Delegata) Stowarzyszenia poprzez adres email, podany przez Członka (Delegata), albo listownie. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu, co najmniej ¼ liczby członków (½Delegatów) Stowarzyszenia

4.   Głosowanie, o którym mowa w punkcie 3, nie stosuje się w sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia.

5.   W przypadku równości głosów decyduje głos:

1)     Prezesa Zarządu w Zarządzie Stowarzyszenia,

2)     Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia w Radzie Stowarzyszenia,

3)     Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w Sądzie Koleżeńskim.

Przepisy powyższe nie mają zastosowania do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia.

6.   We wszystkich sprawach osobowych organów wybieralnych Stowarzyszenia zarządza się głosowanie tajne. Do skutecznego podjęcia stosownej uchwały właściwego organu Stowarzyszenia niezbędne jest głosowanie za jej przyjęciem większości 2/3 członków, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego danego organu.

7.   Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 17, wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

8.   Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia, Rady Stowarzyszenia oraz Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 17.

1.   Zarząd, Rada Stowarzyszenia oraz Sąd Koleżeński mają prawo, w drodze kooptacji, uzupełnić swój skład osobowy na powstałe w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków (Delegatów) wakaty.

2.   Kooptacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, dokonuje się większością 2/3 głosów pozostałych członków danego organu.

3.   Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekraczać połowy składu osobowego pochodzącego z wyboru.

 

Dział II

Centralne władze Stowarzyszenia

 

Walne Zebranie Członków (Delegatów)

 

§ 18.

1.   Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2)     z głosem doradczym – członkowie honorowi.

 

§ 19.

1.      Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.

3.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) odbywa się najpóźniej do dnia

30 czerwca każdego roku.

4.      Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie, zwołuje je Rada Stowarzyszenia. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

5.      O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Zarząd powiadamia członków poprzez zamieszczenie ogłoszenia na internetowej stronie Stowarzyszenia Doradców Prawnych lub przez wysłanie zawiadomienia na adres email podany przez członka.

6.      Ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków (Delegatów).

7.      Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

8.      Obrady Walnego Zebrania Członków (Delegatów) prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

9.      Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Rada Stowarzyszenia, lub ¼ zwyczajnych członków Stowarzyszenia (½ Delegatów) składa do Zarządu wraz z uzasadnieniem.

10.   Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, wnioskodawca, który zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) jest uprawniony do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów). Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

11.   Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w każdym czasie, jeśli uzna jego zwołanie za konieczne.

 

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy w szczególności:

1)     uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

2)     uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia, na podstawie projektów przygotowanych przez Zarząd Stowarzyszenia;

3)     wybór i odwoływanie członków Zarządu, Rady Stowarzyszenia oraz Sądu Koleżeńskiego;

4)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

5)     ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości oraz trybu uiszczania składek członkowskich;

6)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 21.

1.   W przypadku, gdy liczba zwyczajnych członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów w roku następującym po roku, w którym liczba zwyczajnych członków Stowarzyszenia przekroczyła 200 osób.

3.   O przekroczeniu określonej w ust. 1 liczby członków Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia przesyłając listownie lub na adres e-mail podany przez członka informację o aktualnej liczbie członków Stowarzyszenia oraz o sposobie wyboru Delegatów, a także o liczbie Delegatów, którzy mogą zostać wybrani z danego okręgu. Okręgiem w takim przypadku jest teren właściwości danej apelacji sądowej.

4.   Prawo wyboru jednego Delegata przypada na każde rozpoczęte 50 osób będących zwykłymi członkami Stowarzyszenia w okręgu.

5.   Wybory Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym i pisemnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę głosujących zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

6.   W przypadku gdy z okręgu może zostać delegowanych więcej niż jeden Delegat, Delegatami zostaną te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów „ZA”.

 

 

Zarząd

 

§ 22.

1.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków (Delegatów), reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków (Delegatów).

2.   Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.

3.   Stowarzyszenie reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.

4.   Do ważności oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających wartość 25 tys. zł wymagane jest współdziałanie  dwóch członków Zarządu.

5.   Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz może wybierać wiceprezesów.

 

§ 23.

1.   W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz od 2 do 6 członków.

2.   Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia.

3.   Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez  Zarząd Stowarzyszenia.

4.   Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek ½ członków.

6.   Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, w szczególności telekonferencji.

7.   Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może  zatrudniać pracowników i tworzyć biuro. Organizację Biura Zarządu i jego kierownika określi Zarząd Stowarzyszenia  w  regulaminie  Biura Zarządu.

8.   Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania (Delegatów);

2)      ustalanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia;

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

4)      podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, w tym nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, z zastrzeżeniem § 25 punkt 6 – 7;

5)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów) oraz przygotowywanie porządku obrad;

6)      składanie sprawozdań ze swej działalności oraz z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów);

7)      przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i ich realizacja;

8)      umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach losowych członków Stowarzyszenia;

9)      zatrudnianie pracowników administracyjnych i obsługi Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia;

10)   dokonywanie czynności związanych z wyborem Delegatów;

11)   przygotowywanie projektów regulaminów działania organów Stowarzyszenia;

12)   uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia;

13)   delegowanie  przedstawicieli  Stowarzyszenia  do  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji,  których członkiem jest Stowarzyszenie i na imprezy zagraniczne;

14)   zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi;

15)   zawieranie umów o pracę i pokrewnych lub określenie organu do tego uprawnionego;  

16)   zgłaszanie wniosków o nadanie przez  Walne Zebranie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

17)   rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji organów podrzędnych.

 

Rada Stowarzyszenia

 

§ 24.

1.   Rada Stowarzyszenia jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.   Rada Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków.

3.   Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

4.   Szczegółowe zasady działania Rady Stowarzyszenia określa regulamin uchwalany przez Radę Stowarzyszenia.

5.   Posiedzenia Rady Stowarzyszenia mogą odbywać się w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych w szczególności telekonferencji.

6.   Członkowie Rady Stowarzyszenia z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują  wynagrodzenia.

7.    Zarząd może  postanowić o przyznaniu członkom Rady Stowarzyszenia zwrotu  uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej  niż określone w art.  8  pkt  8  ustawy z  dnia 3  marca 2000  r.  o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r., Nr 26, poz. 306 ze zm.).

 

§ 25.

Do zakresu działania Rady Stowarzyszenia należy:

1)     kontrolowanie działalności organów Stowarzyszenia;

2)     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3)     Rada Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie, jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie uczynił tego w terminie 7 dni od daty dostarczenia żądania. Rada Stowarzyszenia zwołuje również posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli uprawniony organ  nie uczynił tego w terminie 7 dni od daty dostarczenia żądania;

4)     składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium organom Stowarzyszenia;

5)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów);

6)     wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności prawnej, której wartość przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) zł;

7)     wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia zbycia lub nabycia nieruchomości.

 

Sąd Koleżeński

 

§ 26.

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 27.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wybierany jest przez członków Sądu Koleżeńskiego ze swojego grona.

§ 28.

1.   Sąd Koleżeński właściwy jest do rozpoznawania spraw dotyczących naruszenia Statutu przez członków Stowarzyszenia (postępowanie dyscyplinarne) oraz odwołań od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

2.   Postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Koleżeńskim wszczynane jest na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub w przypadku gdy dotyczy któregoś z członków Zarządu, postępowanie może być również wszczęte na wniosek Rady Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przed Sądem Koleżeńskim może reprezentować Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady lub osoba wskazana przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).

3.   Sąd Koleżanki stosuje sankcje w postaci:

1)    upomnienia;

2)    nagany;

3)    zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat;

4)    wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4.    Od uchwały Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14  dni od daty dostarczenia zawiadomienia o wykluczeniu. Odwołanie nie wstrzymuje skutków prawnych  decyzji o wykluczeniu.

5.    Członkowie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.

6.    Zarząd może  postanowić o przyznaniu członkom Sądu Koleżeńskiego zwrotu  uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej  niż określone w art.  8  pkt  8  ustawy z  dnia 3  marca 2000  r.  o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r., Nr 26, poz. 306 ze zm.).

 

§ 29.

Procedurę postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 30.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 31.

1.   Środki na działalność oraz źródła majątku Stowarzyszenie uzyskuje poprzez:

1)      opłaty wpisowe i składki członkowskie;

2)      dochody  i pożytki z majątku Stowarzyszenia;

3)      dotacje;

4)      darowizny, zapisy i spadki;

5)      wpływy z działalności statutowej;

6)      dochody  z ofiarności publicznej;

7)      zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez  Stowarzyszenie;

8)      dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

 

2.   Składki członkowskie mogą być opłacane według trzech wariantów:

1)      miesięcznie;

2)      za 6 kolejnych miesięcy;

3)      za 12 kolejnych miesięcy.

Składka powinna być wpłacona na  konto  Stowarzyszenia z góry, za miesiąc(e) którego  składka dotyczy. Kandydaci na  członków zobowiązani są opłacić wpisowe i składkę według wybranego wariantu przed rozpoczęciem procedury   kwalifikacyjnej i dołączyć   kopie   dowodów wpłaty   do   dokumentów wymaganych do rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej. W razie nie przyjęcia do grona  członków wpisowe i składka są zwracane.

3.   Stowarzyszenie może  tworzyć  spółki i fundacje oraz  przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 32.

1.   Podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków (Delegatów)  uprawnionych do głosowania.

2.   Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz sposobie przeprowadzenia likwidacji i powołaniu likwidatora wymaga większości kwalifikowanej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków (Delegatów)   uprawnionych do głosowania.

3.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855, z późn. zm.).