1. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ
     

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

 

 

zawarta w dniu ………………….. r. w ……………………., pomiędzy:

 

1. …………………………………   zam. w ……………………………….,

przy  ul. …………………………….., zwanym dalej wspólnikiem (A)

2. …………………………………   zam. w ……………………………….,

przy  ul. …………………………….., zwanym dalej wspólnikiem (B)

3. …………………………………   zam. w ……………………………….,

przy  ul. …………………………….., zwanym dalej wspólnikiem (C)

1. …………………………………   zam. w ……………………………….,

przy  ul. ……………………………..,

o następującej treści: 

 

§ 1

 

Wspólnicy zawierają niniejszym umowę spółki cywilnej.

 

§ 2

 

Celem spółki jest wspólne prowadzenie gabinetu dentystycznego pod nazwą „……….” i wskazaniem nazwiska wspólników oraz dodatku s-ka cywilna.

 

§ 3

 

1. Do spółki wspólnicy wnoszą następujące wkłady:

1) wspólnik (A) wnosi prawo nieodpłatnego używania parteru budynku stanowiącego jego własność, położonego w …………………….., opisanego szczegółowo w KW nr …………….., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………………………., w skład którego wchodzą 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m2 oraz przedpokój (poczekalnia) o powierzchni 25 m2. Szczegółowy opis parteru zawarty jest w planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wspólnik (A) oświadcza, że ww. pomieszczenia mogą być używane na potrzeby gabinetu dentystycznego i nie wymagają przebudowy, a wyłącznie przystosowania do tego rodzaju działalności.

2) wspólnik (B) gotówkę w kwocie …………………………………… zł (……………………………………….),

3) wspólnik (C) fotel dentystyczny wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy o wartości rynkowej …………….. zł (……………………………………………..)

2. Niezależnie od wkładów określonych w ust. 1 każdy wspólnik jest zobowiązany do osobistego świadczenia pracy w charakterze dentysty na zasadach określonych przez wspólników.

3. Wartość wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników, wspólnicy ustalają na:

wspólnik (A) – …… %,

wspólnik (B) – …… %,

wspólnik (C) – …… %.

 

§ 4

 

Umowa spółki zostaje zwarta na czas nieoznaczony.

 

§ 5

 

1. Każdy wspólnik prowadził będzie sprawy spółki. W zakresie zwykłych czynności spółki do prowadzenia spraw uprawniony jest każdy wspólnik. W zakresie czynności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki potrzebna jest jednomyślna uchwała wspólników.

2. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy brak uchwały wspólników mógłby spowodować szkodę w majątku spółki.

3. Przyjmuje się, że czynnościami przekraczającymi zakres zwykłych czynności spółki są: ……………………………………………., ………………………………………………., …………………………………, ……………………………………………, ……………………………………….., ………………………………………………………………………………….. .

 

§ 6

 

Spółkę reprezentują co najmniej dwaj wspólnicy działający łącznie.

 

§ 7

 

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do wniesionych wkładów określonych w § 3 ust. 3 umowy.

2. Podział zysku będzie następował na koniec każdego roku obrachunkowego.

 

§ 8

 

Każdy wspólnik może wypowiedzieć swój udział w spółce na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Wypowiedzenie udziału z ważnych  powodów może nastąpić w każdym czasie.

 

§ 9

 

Spadkobiercy zmarłego wspólnika nie wstępują w jego miejsce. Pozostali wspólnicy wypłacą spadkobiercom wartość jego udziału określoną w § 3 umowy i zwrócą w naturze rzeczy wniesione do używania.

 

§ 10

 

Rozwiązanie spółki poza przypadkami wynikającymi z k.c. nastąpi w przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu spółki.

 

§ 11

 

W przypadku rozwiązania spółki wspólnicy przeprowadzą likwidację. Do likwidacji stosuje się przepisy k.s.h. o likwidacji spółki jawnej (art. 67-85 k.s.h.). Likwidatorami są wszyscy wspólnicy.

 

§ 12

 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia ………….. r.

 

§ 13

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

 

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 15

 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

            …………………….          …………………….          …………………….

                 Wspólnik (A)                                 Wspólnik (B)                              Wspólnik (C)

2. POZEW O ODSZKODOWANIE

Miejscowość, data

Sąd rejonowy w…

Wydział Cywilny

 

Powód: Imię, nazwisko, adres, zawód poszkodowanego

Pozwany:

Nazwa przedsiębiorstwa / imię i nazwisko, adres

wartość przedmiotu sporu: (…) zł.

 

POZEW

 

 

Na podstawie art. 415 k.c (435 par. 1 k.c. w związku z art. 363 par. 1 k.c.) wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda, odszkodowania w wysokości (…) zł.

2. Zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Ponadto wnoszę o:

3. Prowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanego.

4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

5. Wezwanie na rozprawę następujących świadków: (…)

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający powództwo z podaniem dowodów i świadków mogących potwierdzić zaistniałe szkody, ich charakter i wysokość)

W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

1. Dowody.

2. Wycena szkody przez rzeczoznawcę.

3. (…)

(podpis)

 

 

3. POZEW O NAPRAWIENIE SZKODY

Miejscowość, data

Sąd rejonowy w…

Wydział Cywilny

Powód:

Imię, nazwisko, adres, zawód poszkodowanego

Pozwany:

Nazwa przedsiębiorstwa / imię i nazwisko, adres

wartość przedmiotu sporu: (…) zł.

 

POZEW

 

na podstawie art. 415 k.c w związku z art.. 435 par. 1 k.c wnoszę o:

1. Naprawienie szkody wyrządzonej mi bezprawnym działaniem pozwanego poprzez (…) (rekultywację gleby, ponowny zasiew upraw).

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Ponadto wnoszę o:

1. Prowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanego.

2. Wezwanie na rozprawę następujących świadków: (…)

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający powództwo z podaniem dowodów i świadków mogących potwierdzić zaistniałe szkody, ich charakter i wysokość)

W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

Załączniki: (tak jak we wcześniejszym pozwie)

                                                                                                                                                                                                        (podpis)