Umowa o Współpracy     numer  –  …………………..

zawarta w Warszawie dnia  …………………..  pomiędzy:

1. XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ziziz12 (wpisanym do rejestru handlowego dla m.st. Warszawy w dziale . .pod nr …….) zwanym dalej XYZ, który reprezentuje Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – Prezes Zarządu

a

2. Firmą wymienioną w załączniku nr. 1 do Umowy, zwaną dalej Partnerem, reprezentowaną przez osobę do tego uprawnioną.

§ 1.  Przedmiot Umowy

1.     Niniejsza Umowa reguluje zasady współpracy w zakresie sprzedaży produktów
znajdujących się zamieszczonych są w ofercie XYZ, wspólnie w dalszej części Umowy zwanych Produktami.

2.     Partner oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do:
__________________________________________________ oraz, że działalność
ta obejmuje usługi w  zakresie objętym niniejszą umową.

3.     Partner oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe oraz nie istnieją przesłanki powodujące konieczność otwarcia wymienionych wyżej postępowań. W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących konieczność otwarcia postępowania upadłościowego lub układowego Partner zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym XYZ.

4.     Partner nie może przenosić uprawnień i obowiązków  wynikających  z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 2.  Zasady Współpracy Handlowej

1.     Produkty oferowane przez XYZ i ich ceny określone są w Cenniku XYZ ważnym w dniu dokonywania zakupu.

2.     Partner prowadzi sprzedaż Produktów we własnym imieniu i na własne ryzyko.

3.     Za zgodą stron poszczególne zamówienia mogą być realizowane na warunkach innych niż określone niniejszą umową i dlatego dla każdej transakcji obowiązujące są ceny i warunki płatności wskazane na fakturze.

§3. Zamówienia

1.     Zamówienia składane są przez Partnera drogą pisemną lub ustną. XYZ zastrzega sobie prawo wyboru formy zamówienia składanego przez Partnera w związku z czym ma on prawo zażądać złożenia zamówienia w formie przez siebie wskazanej, w tym także wyłącznie w formie pisemnej.

2.     Otrzymanie przez XYZ zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem chyba, że z przyczyn niezależnych XYZ nie może zrealizować całości lub części zamówienia. W tym wypadku Partner zostanie niezwłocznie powiadomiony.

3.     Termin realizacji zamówienia określa XYZ mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia produktu.

4.     Sposób odbioru zamówionych Produktów:

4.1.    Z magazynu XYZ

4.2.    Poprzez wysyłkę dokonaną przez przewoźnika wskazanego przez  XYZ

4.3.    Poprzez wysyłkę dokonaną przez przewoźnika wskazanego przez Partnera

5.     Sposób odbioru określa Partner w Zamówieniu.

6.     Potwierdzeniem odbioru jest pokwitowanie na dokumencie wydania magazynowego dokonane:

6.1.    Przez upoważnionego przedstawiciela Partnera – przy odbiorze określonym w §3 Pkt. 4.1

6.2.    Przez upoważnionego przedstawiciela Partnera przewoźnikowi XYZ – przy odbiorze określonym w §3 Pkt. 4.2

6.3.    Przez upoważnionego przewoźnika Partnera – przy odbiorze określonym w §3 Pkt. 4.3

§4. Anulowanie Zamówienia

1. Każda zmiana lub wycofanie zamówienia powinno być uzasadnione pisemnie i uzgodnione z Działem Handlowym XYZ.

2. Zmiana lub wycofanie zamówienia będzie uwzględniane, jeśli nastąpią z winy XYZ lub jej dostawcy. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po uwzględnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez XYZ.

§5. Gwarancja

1.    Produkty sprzedawane przez XYZ objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych.

2.    W stosunku do produktów objętych gwarancją strony umowy wyłączają odpowiedzialność XYZ  z tytułu rękojmi za wady.

§6. Zachowanie tajemnicy handlowej

1.    Wszystkie sprawy związane z niniejszą Umową objęte zostają tajemnicą handlową.

2.    Informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy nie mogą być wykorzystane bez obopólnej zgody Stron dla celów innych niż realizacja niniejszej Umowy.

3.    Zasada dochowania tajemnicy handlowej nie obowiązuje w zakresie dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy na drodze sądowej

§7. Siła wyższa

1.    Zarówno Partner jak i XYZ nie będą odpowiedzialne za nie wywiązanie się z postanowień umowy spowodowane czynnikami będącymi poza ich kontrolą, włączając w to, między innymi, strajki, wojny, rozruchy, pożary, powodzie, epidemie, katastrofy i działania, wynikające z decyzji i praw stanowionych przez organa administracji państwowej.

2.    W przypadku zaistnienia siły wyższej Partner i XYZ powinny natychmiast powiadomić drugą Stronę pisemnie o zaistnieniu takich warunków oraz ich przyczynie. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie uniemożliwiał realizację niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, to Strony Umowy będą miały prawo rozwiązać umowę.

§8. Okres obowiązywania umowy

1.     Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2.     Strony mają prawo rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim wypowiedzeniu dokonanym na piśmie.

3.     Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc liczony od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia.
Z
 upływem okresu wypowiedzenia zobowiązania pieniężne są natychmiast wymagalne.

4.     XYZ może zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, jak również wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Partner narusza jakikolwiek warunek umowy, działa na szkodę XYZ lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Spółki.

§9. Postanowienia końcowe

1.    XYZ ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych Produktów wynikających z wymagań narzuconych przez producentów i informacje o tym przekaże w formie pisemnej lub w Cenniku XYZ. Odmowa akceptacji tych warunków przez Partnera upoważnia XYZ do odmowy przyjmowania zamówień Partnera na te produkty.

2.    Wszelkie zmiany oraz noty formalnoprawne dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  Za datę dostarczenia noty będzie uważana data dostarczenia, jeśli doręczono ją osobiście lub 7 dni po dacie poleconej wysyłki pocztowej.

3.    Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby XYZ.

4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.    Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

                                                                                                                       

 

 

……………………………………………..                                         ……………………………………………

            XYZ                                                                                                   Partner

 

 

 

 

Załącznik numer 1 do umowy nr  – ……………….

Informacje o Partnerze

 

nazwa firmy:

z siedzibą:

zarejestrowana przez

pod numerem:

numer NIP

Numer REGON

reprezentowana przez

adres do korespondencji :

osoba kontaktowa

Imię nazwisko

stanowisko

telefon

fax

e-mail

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w Umowie oraz, że powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym.

 

dane osoby uprawnionej (imię, nazwisko, funkcja)

Data podpis i pieczęć