Pozew o alimenty/ podwyższenie alimentów – zwolniony z opłat

(miejscowość)……dnia……

   

Sąd Rejonowy w …
Wydział Rodzinny i Nieletnich
     

Powód/ka: (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania) działające przez matkę/ojca ( imię i nazwisko)

Pozwany/a: ( imię i nazwisko zobowiązanego/ej do alimentacji, czyli ojca/matki dziecka, dokładny adres zamieszkania)

Pozew o alimenty
(lub o podwyższenie alimentów)


Wnoszę o zasądzenie/podwyższenie od pozwanego/ej (imię i nazwisko) na rzecz małoletniego dziecka (imię i nazwisko) alimentów w kwocie ( podać kwotę w zł) miesięcznie.
(przy podwyższeniu alimentów podać sygn. akt sprawy przy której były zasądzone alimenty)

Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Własnoręczny podpis

Załączniki:
1.pozew w 2 egzemplarzach dla sądu
2.zaświadczenie o zarobkach
3.zaświadczenie o stanie majątkowym
4.odpis skrócony aktu urodzenia dziecka