Regulamin Zarządu

Załącznik do Uchwały Nr 02/VI/2009

Rady Stowarzyszenia z dnia 29.06.2009

 

 

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Doradców Prawnych

 

§ 1.

 

1.        Zarząd Stowarzyszenia Doradców Prawnych zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego Zebrania oraz niniejszego Regulaminu.

2.        Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

 

§ 2.

 

1.      Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 3.

 

Skład Zarządu określa § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, a tryb jego powoływania i odwoływania określony jest w § 14 ust. 1 Statutu.

 

§ 4.

 

1.      Do kompetencji Zarządu należą zadania określone w § 21 statutu Stowarzyszenia oraz w szczególności :

 

a)  powołanie Biura Stowarzyszenia, ustalanie regulaminu jego działania

b)  nadzorowanie pracy biura

c)     określanie szczegółowych kierunków działania Zarządu oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu,

d)     opracowanie preliminarza budżetowego,

e)     podejmowanie uchwał w sprawach nabycia majątku ruchomego lub nieruchomego,

f)       powołanie  i odwołanie Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia,

g)     nadzorowanie pracy rzecznika zatwierdzanie przygotowanych przez Rzecznika stanowisk i oświadczeń

h)     zatrudnianie w razie konieczności pracowników oraz praktykantów,

i)        kontrolowanie opłacania składek członkowskich,

ł)   zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej,

     samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

m)    powoływanie komisji merytorycznych i zespołów roboczych oraz określanie ich zadań,

n)     zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnienie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,

 

§ 5.

 

1.      Prace Zarządu organizuje i pracom tym przewodniczy Prezes Zarządu.

2.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3.      W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :

   a) członkowie Rady Stowarzyszenia,

b) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia – zaproszeni przez Zarząd,

c) przedstawiciele członków wspierających – zaproszeni przez Zarząd,

     d) inni goście zaproszeni przez Zarząd,

     e) pracownicy Biura Stowarzyszenia.

4.      Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu.

 

§ 6.

 

1.      O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia, w terminie do 7 przed posiedzeniem.

2.      Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania ustalonego terminu powiadomienia.

3.      Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie.

 

§ 7.

 

1.      Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.

2.      Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz w razie potrzeby protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

3.      W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie przewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.

 

§ 8.

 

1.      Zarząd głosuje jawnie.

2.      Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.

 

§ 9.

 

1.      Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia.

2.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

3.      W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

4.      Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.

§ 10.

 

1.      Uchwała Zarządu powinna zawierać w szczególności :

a)  numer kolejny i rok

b)     tytuł uchwały,

c)     podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

d)     określenie zadań i w miarę potrzeby środków i osób odpowiedzialnych za realizację,

e)     termin wejścia w życie uchwały.

2.      Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

 

§ 11.

 

1.          Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

2.          Posiedzenia Zarządu obsługuje Biuro Stowarzyszenia.

3.          Protokół zawiera w szczególności :

       a) datę posiedzenia,

       b) porządek posiedzenia,

       c) krótki opis przebiegu dyskusji,

       d) wyniki głosowań,

       e) numery i tytuły podjętych uchwał,

       f) zdania odrębne do podjętych uchwał,

       g) złożone do protokółu oświadczenia i wnioski.

 

4.          Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

5.          Rejestr uchwał i protokołów prowadzi Biuro Stowarzyszenia.

  

§ 12.

 

Zarząd może ustalić, w trybie uchwały, zakres obowiązków dla poszczególnych Członków Zarządu.

 

§ 13.

 

Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych  w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 14.

 

1.      Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2.      Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 2 Członków Zarządu.

3.      Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Rady Stowarzyszenia.

 

§ 15.

 

Regulamin  Zarządu  został  uchwalony w dniu 29 czerwca 2009 r. i  wchodzi  w  życie   z dniem uchwalenia.