Założenie kancelarii doradcy prawnego nie różni się zasadniczo od rejestracji firmy działającej w innej branży. Działalność doradców podlega rygorom wolnego rynku i przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy prawnik może swoją kancelarię zarejestrować i zgodnie z prawem wykonywać zawód. Adwokat czy radca prawny rejestrując swoją kancelarię stosuje identyczną procedurę. Doradcy prawni mogą – w odróżnieniu od adwokatów i radców – prowadzić działalność w dowolnej, prawem dopuszczalnej formie (np. w formie spółek kapitałowych).

Przedstawiamy szczegółowo etapy rejestracji indywidualnej działalności usługowej, której przedmiotem jest „doradztwo prawne”. Po prawej stronie znajdują się przyciski ułożone kolejno i wyjaśniające poszczególne etapy rejestracji Kancelarii Doradcy Prawnego.

Uprawnienia zawodowe doradcy prawnego nie odbiegają zasadniczo od uprawnień zawodowych adwokata i są bardzo zbliżone do uprawnień radcy prawnego.

Doradcy prawni są uprawnieni:
1. bez żadnych ograniczeń świadczyć usługi doradztwa prawnego (w szczególności udzielać porad prawnych, sporządzać opinie prawne, opracowywać projekty aktów prawnych) – w tym zakresie uprawnienia zawodowe są tożsame z uprawnieniami zawodowymi adwokatów i radców prawnych;
2. zastępować klientów przed sądami i organami – uprawnienia te są ograniczone w porównaniu z radcami prawnymi i adwokatami (praktycznie wyjątek stanowią sprawy karne i karne skarbowe oraz sprawy odbywające się przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).