WZÓR WNIOSKU O ZATARCIE SKAZANIA

………………………
(miejscowość data)
……………………
(imię nazwisko)
……………………
……………………
(adres)                          

                                                             Sąd   Rejonowy/ Okręgowy*
w …
Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych


Sygn. akt ……………

                                                               WNIOSEK
O ZATARCIE SKAZANIA

Zwracam się o zatarcie skazania z wyroku tut. Sądu z dnia ……………… . sygn. akt ………………

 

                                                                 ………………………
(własnoręczny podpis) 

 

 —————————————————————————————————————–
* Wybrać w zależności od Sądu orzekającego w I instancji.
Opłatę od niniejszego wniosku w kwocie 45 zł wnosi się do Sądu, który orzekł w I instancji.