Wzór oświadczenia z zachowaniem 3 miesięcznego terminu od uprawomocnienia orzeczenia sądowego:

                                                                                                                      Miejscowość, data.

Wnioskodawca:

Imię, nazwisko

Adres

Numer PESEL


                                                                                   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                                  Adres


                                                 OŚWIADCZENIE

o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.


W związku z orzeczeniem rozwodowym wydanym w dniu, przez… numer… działając na
podstawie artykuły 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oświadczam, iż chcę powrócić
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego- NAZWISKO.

 

 PODPIS

Załączniki:
1.      Odpis orzeczenia o rozwodzie.

==========================================================

Wzór wniosku z przekroczeniem 3 miesięcznego terminu:

                                                                                                          Miejscowość, data

Wnioskodawca:

Imię, nazwisko

Adres

Numer PESEL

 

                                                                                   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                                  Adres


                                                      WNIOSEK

                                                o zmianę nazwiska


Działając na podstawie art. 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:
NAZWISKO na nazwisko noszone przed zawarciem związku małżeńskiego: NAZWISKO.


UZASADNIENIE

……………………………………………………………………………………………… 

Podpis


Załączniki:

1.    1.  Kserokopia aktu małżeństwa

2.     2. Odpis orzeczenia o rozwodzie

===============================================================

1. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Nazwa organizacji, adres                                                                           Miejscowość, data

• Wojewoda (…)

• Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta (…))

• Starosta

 

Na podstawie art. 31 par. 1 pkt. 1 KPA, wnoszę o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie (przedstawić stan faktyczny uzasadniający wszczęcie postępowania, ewentualnie podać przepisy prawne, które zostały naruszone).

Załączniki:

1. ………

2. ………

3. ………

                                                                                                                   (podpis) 

==============================================================================================

 2. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

 

Nazwa organizacji,                                                                                    Miejscowość, data

adres

• Wojewoda (…)

• Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta (…))

• Starosta

 

Na podstawie art. 31 par. 1 pkt. 2 k.p.a. oraz , wnoszę o dopuszczenie (nazwa organizacji) do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie (…) na prawach strony.

Uzasadnienie:

Tocząca się sprawa jest ściśle związana z celami statutowymi naszej organizacji. Nasz udział w postępowaniu niewątpliwie leży w interesie publicznym. Nasza wiedza na ten temat z pewnością przyczyni się do właściwego zakończenia postępowania.

Załączniki:

1. Statut organizacji.

2. Wyciąg z rejestru organizacji.

3. ………

                                                                                                                     (podpis) 

==========================================================================

  3. WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI

 

Nazwa organizacji,                                                                                       Miejscowość, data

adres

• Samorządowe Kolegium Odwoławcze Województwa (…)

• Wojewoda (…)

• Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

Na podstawie art. 156 par.1 KPA wnoszę o stwierdzenie nieważności, wydanej z rażącym naruszeniem prawa, decyzji (…) wydanej przez (…), nr (…), z dnia (…)

• o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

• o pozwoleniu na budowę.

• o uzgodnieniu rozwiązań projektowych inwestycji.

Uzasadnienie:

Decyzja została wydana z naruszeniem następujących przepisów: (…).

                                                                                                                      (podpis) 

 5. SKARGA DO NSA/WSA

 

Nazwa organizacji,                                                                                         Miejscowość, data

adres

                                                                                               Naczelny (Wojewódzki) Sąd Administracyjny  w (…)

                                                               SKARGA NA DECYZJĘ (…)

Wnoszę o uchylenie ostatecznej decyzji (…) z dnia…, w sprawie…, wydanej przez…, jako niezgodnej z prawem.

Uzasadnienie:

(podać argumenty wskazujące, że decyzja jest niezgodna z prawem)

Załączniki:

1. ………

2. ………

3. ………

                                                                                                                          (podpis) 

 6. SKARGA (w trybie skarg i wniosków)

 

Nazwa organizacji,                                                                                            Miejscowość, data

adres

• Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta (…))

• Wojewoda (…)

 

Na podstawie przepisów działu VIII k.p.a. składam skargę na ….

• zaniechanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy.

• naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli.

• przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny potwierdzający skargę, przedstawić okoliczności sprawy, umotywować skargę)

Załączniki:

1. ………

2. ………

3. ………

                                                                                                                             (podpis) 

 7. ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Nazwa organizacji,                                                                                              Miejscowość, data

adres

 

• Samorządowe Kolegium Odwoławcze Województwa (…)

• Wojewoda (…)

• Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

poprzez

• Prezydenta miasta (…) / Burmistrza (…) / Wójta gminy (…)

• Kierownika Urzędu Rejonowego w (…)

• Wojewodę (…)

 

ODWOŁANIE

od decyzji nr (…), z dnia (…), w sprawie (…)

 

Na podstawie art. 127 KPA. wnoszę o uchylenie decyzji jako niecelowej (niezgodnej z prawem).

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający odwołanie)

Załączniki:

1. ………

2. ………

3. ………

                                                                                                                              (podpis) 

 8. ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE

 

Nazwa organizacji,                                                                                               Miejscowość, data

adres

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (lub inny organ II instancji)

poprzez

Prezydenta miasta (lub inny organ I instancji)

 

Na podstawie art. 141 k.p.a. w zwiazku z art. 31 par.2 k.p.a. , wnoszę o uchylenie postanowienia Prezydenta (lub innego organu I instancji) w sprawie

• odmowy dopuszczenia na prawach strony organizacji społecznej do udziału w postępowaniu dotyczącym (…) –

• odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania dotyczącego (…)

• zawieszenia postępowania dotyczącego (…)

• odmowy podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego (…)

• zatwierdzenia / odmowy zatwierdzenia ugody dotyczącej (…)

• sprostowania decyzji dotyczącej (…)

• stwierdzenia niedopuszczalności odwołania dotyczącego (…)

• uchybienia terminu do wniesienia odwołania dotyczącego (…)

• kosztów postępowania dotyczącego (…) 

• (…)

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający zażalenie, opisać dlaczego organizacja zajmuje się tą sprawą)

Załączniki:

1. ………

2. ………

3. ………

                                                                                                                               (podpis) 

 9. ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

 

Nazwa organizacji,                                                                                                 Miejscowość, data

adres

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (lub inny organ II instancji)

poprzez

Prezydenta miasta (lub inny organ I instancji)

 

Na podstawie art. 37 k.p.a. wnoszę o:

I. wyznaczenie… (organowi I instancji) dodatkowego terminu załatwienia sprawy…,

II. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

Uzasadnienie:

W dniu (…) skierowałem do (…) wniosek o (…). Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Załączniki:

1. Kopia pisma do organu I instancji (prezydent miasta).

2. ………

(…)

                                                                                                                                (podpis)