Zawodowe Ubezpieczenie doradców prawnych – przedłużenie promocji.

Stowarzyszenie Doradców Prawnych zaprasza do składania wniosków o OC doradców prawnych.

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

 1. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., zwana dalej AXA, obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa, za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej stosuje się postanowienia o Czystych Szkodach Majątkowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego Ubezpieczonego.
4. Strony mogą uzgodnić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Osobowe i Rzeczowe. Ochrona ubezpieczeniowa w  zakresie Szkód Osobowych i Rzeczowych jest wówczas udzielana na podstawie odrębnych od niniejszych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Świadczenia AXA W granicach swojej odpowiedzialności AXA jest zobowiązana do:
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń;
2) zapewnienia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych;
3) wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez AXA, zawartej lub zaakceptowanej przez nią ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu;
4) zapłacenia Kosztów Pomocy Prawnej;
5) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu Wypadku Ubezpieczeniowego środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne

Postanowienie ust. 3 nie obowiązuje, gdy ustalona w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna na jeden Wypadek przekracza 50 000 000 PLN. Wówczas objęte ubezpieczeniem Koszty Pomocy Prawnej są ograniczone sumą gwarancyjną wraz z innymi świadczeniami AXA.

Po zweryfikowaniu opłaty składek członkowskich wniosek zostanie przekazany Ubezpieczycielowi.

W sprawie aktualnych warunków ubezpieczenia prosimy o kontakt ubezpieczenia@doradcyprawni.org

Dodaj komentarz